Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

PUTS&MURBRUK C 0-3MM 25KG
Art.nr 002805597 Lev.art.nr 5540305

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Grovputsning ovan mark på underlag av murverk. Murning av icke bärande konstruktioner. Kalk, cement - sand
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande Ca 4 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Kalk/Cement
Fraktion (mm) Natursand 0-3
Frostbeständig God
Förpackning Plastsäck
Lagringstid 24 månader
Materialåtgång Ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12 vid putsning
Typ Puts- och murbruk C
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket vatten
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.