Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LAGNINGSBRUK 0-0,5MM 25KG
Art.nr 002805592 Lev.art.nr 5529805

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Putsning av betongväggar och andra starka cementbaserade underlag.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2
Bruksbindemedel Cement och natursand 0–0,5 mm
Materialåtgång Ca 8 kg/m² vid 5 mm putsskikt
Rek. skikttjocklek (mm) 2-15
Tryckhållfasthet >15 MPa
Typ Lagningsbruk
Vattenåtgång 5 liter per säck
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare