Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FINBETONG K40 0-4MM 1000KG
Art.nr 002805633 Lev.art.nr 5711001

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
SÄC
Produktinformation
Frostbeständig och vattentät betong för gjutningsarbeten i skikt 20–100 mm. Lämplig till plintar, enklare fundament m.m.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement Std P
Börjar härda Ca 4 h
Fraktion (mm) Natursand 0-4
Frostbeständig God (ej salt miljö)
Förpackning Storsäck
Hållfasthetsklass C32/40
Materialåtgång 1,92 kg per m² och mm (20 kg/10 mm/m2)
Rek. skikttjocklek (mm) 20–100
Tryckhållfasthet 40 MPa
Typ Betong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 120 liter per ton
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare